Mazowiecki Klaster Owocowy

Na Mazowszu rozpoczął działalność nowy Klaster – Mazowiecki Klaster Owocowy.

Jego Inicjatorem i Koordynatorem jest Gmina Pniewy. Liderem działań merytorycznych – Warszawska Izba Gospodarcza.

Klaster został zawiązany 27.07.2010 r. na podstawie Porozumienia Klastrowego, zawartego pomiędzy 15 sadownikami z gminy Pniewy, przedsiębiorstwami i instytucjami wspierającymi zlokalizowanymi w województwie Mazowieckim oraz ZUT NOT, i Warszawską Izbą Gospodarczą.

Przesłanką utworzenia Klastra była potrzeba wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności sadownictwa mazowieckiego w warunkach nasilającej się konkurencji i postępujących procesów globalizacyjnych w branży owocowej.

Dziedzina ta jest specyficzna, następuje w niej rozwój wyjątkowo gwałtowie. Ma na to wpływ przede wszystkim postęp w technologiach informatycznych, internetowych, marketing, opakowaniach i prezentacji w targach międzynarodowych.

Gmina Pniewy jest inicjatorem i liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych inicjatyw dla rozwoju gospodarczego regionu. Po zawiązaniu formalnej współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą i Zakładem ZUT NOT, będzie Centrum szkoleniowym na obszar regionu woj. mazowieckiego.

Mazowiecki Klaster Owocowy skupia przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie.

Współpraca z ekspertami Naczelnej Organizacji Techników, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Fundacji „Zdrowie” i Katedry SGGW pozwoli promować  produkcję owocową na rynku zagranicznym i promować region Mazowiecki dla przetwórstwa owocowego.

Zawarto Porozumienia o współpracy z Hiszpańsko-Polską Izbą  Handlową –Camara de Comercio Hispano Polaca z siedzibą w Madrycie i Barcelonie, z NOT ZUT, reprezentującym firmy hiszpańskie w Regionie.

Poparcie idei utworzenia Klastra zadeklarował organ samorządu terytorialnego, w którym prowadzą działalność wiodące firmy Klastra.

Klaster ma formułę otwartą i w miarę rozbudowy struktur wprowadzani będą nowi uczestnicy.

Jesteśmy przekonani, że zorganizowane przy współudziale WIG grono sadowników, plantatorów i przedsiębiorstw oraz działalność Klastra, bezpośrednio przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw i podniesienia poziomu innowacyjności Mazowsza.