06.12.2011 Opinia KIG w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Deficyt budżetowy, międzynarodowa niepewna sytuacja gospodarcza, jak również ujemny bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z pewnością skłaniają Rząd do zwiększania wpływów z tytułu danin publicznych, w tym składek ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcy rozumieją potrzebę ograniczenia dopłat z budżetu do FUS, naszym zdaniem docelowo system powinien stać się w jak największym stopniu samofinansujący. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej zwiększenie wysokości składki rentowej o dwa punkty po stronie pracodawców, może jednak wywołać negatywne skutki na rynku pracy, głównie poprzez spowolnienie tempa wzrostu tworzenia nowych miejsc pracy.

Zwiększenie składki rentowej obciążającej pracodawców związane jest również ze zwiększeniem kosztów płac w administracji publicznej, a tym samym zwiększeniem wydatków budżetowych w powyższym zakresie. Powinno być więc wdrożone w połączeniu z racjonalizacją zatrudnienia w urzędach państwowych, a także reformą struktury ich wydatków administracyjnych.

W naszej ocenie w sposób ciągły należy również prowadzić działania mające na celu stopniowe uszczelnianie systemu rentowego, poprzez weryfikację zasadności wypłacania świadczeń.

Naszym zdaniem wprowadzaniu wyższych obciążeń fiskalnych towarzyszyć powinno równolegle tworzenie bardziej przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej otoczenia prawnego. Przedsiębiorcy rozumieją powagę sytuacji w jakiej znalazły się finanse publiczne, są świadomi tego, iż nie da się w pełni uniknąć zwiększenia obciążeń fiskalnych, jednak za kluczowe uznać należy potrzebę połączenia tego typu działań z widocznym i radykalnym ograniczaniem barier administracyjnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego i inwestycyjnego. Wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju powinno ograniczyć negatywne konsekwencji zwiększenia pozapłacowych kosztów pracy, nie mogą być to jednak działania pozorne, projekty odpowiednich aktów prawnych powinny zostać przygotowane w jak najkrótszym okresie czasu i objęte pogłębionymi konsultacjami społecznymi, tak, aby ich wdrożenie w sposób faktyczny przyczyniło się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland