Poradnik WIG: Projekt „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”, a prawo pracy

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Warszawska Izba Gospodarcza w porozumieniu z Brillaw Kancelarią Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp. p., uruchamia szybką ścieżkę porad prawnych. W tym odcinku: Projekt „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”, a prawo pracy.

Przedstawiamy wybrane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „tarczy antykryzysowej” w aspekcie prawa pracy i rozwiązań korzystnych z punktu widzenia pracodawców.

Podkreślamy, iż na dzień dzisiejszy jest to dopiero projekt, którego poszczególne założenia mogą ulec zmianie. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach w procesie legislacyjnym.

W celu omówienia i rozwinięcia poszczególnych, zasygnalizowanych jedynie założeń omówionych poniżej, oraz dobrania ich pod kątem prowadzonej przez Państwa działalności, zapraszamy do kontaktu.

WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA STOSOWANIA NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW PRAWA PRACY – badania lekarskie.

Zgodnie z projektem ustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z niektórych przepisów ustawy Kodeks pracy, takich jak obowiązki wykonywania okresowych badań lekarskich.

Pracodawca może także dopuścić do pracy pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii pracownik będzie miał obowiązek wykonać zaległe badania w terminie 60 dni.

Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

PRZESTÓJ

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli organizacje związkowe nie działają u danego pracodawcy to warunki i tryb wykonywana pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Warunki i tryb wykonywania pracy należy ustalić w terminie dwóch dni od dnia poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Ważne: Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się przepisów dotyczących wypowiedzeń zmieniających (art. 42 § 1-3 Kodeksu Pracy).

OGRANICZENIE WYMIARU CZASU PRACY

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15% lub nie mniej niż 25%.

Wynagrodzenie to, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

ZMIANY W CZASIE PRACY

Poza powyższym, u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpo-czynku, do nie mniej niż 32 godzin, obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpo-czynku dobowego;
 • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 go-dzin,
  w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowni-ków niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone
  w porozumieniu.

Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: (i) nie mniej niż o 15%, lub (ii) nie mniej niż 25%.

DOFINANSOWANIE OD STAROSTY – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej ja-ko iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej ja-ko iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dofinansowania, nie może jednak przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

OKRES, NA JAKI PRZYZNAWANE JEST DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie, może być przyznane na okres nie dłuższy niż:

 • 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
 • 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

HANDEL W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu,a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu zakaz o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

Zwolnienie z tego zakazu, nie obowiązuje jednak w niedziele, w które przypada święto.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Projekt ustawy, przewiduje udzielenie pracownikom opiekującym się dziećmi do lat 8 się przyznanie kolejnych 14 dni zasiłku opiekuńczego, przy czym nie wlicza się do nich dni wykorzystanych na podstawie przepisów specustawy z dnia 8 marca 2020 r.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.

Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy
Spółka Partnerska
ul. Adama Branickiego 15 1p. | 02-972 Warszawa
e-mail: kancelaria@brillaw.pl


DESIGN FORUM ONLINE DLA BIZNESU 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *