Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT

JPK_VATKoncepcja wprowadzenia w Polsce Jednolitego Pliku Kontrolnego sięga 2014 roku. JPK został jednak uruchomiony przez Ministerstwo Finansów od 1 lipca 2016 roku. Wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce wzorowane było na doświadczeniach innych państw UE m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Czechy, Słowacja, Litwa, Szwecja, Dania, Luksemburg, Belgia, Holandia.

Od 1 stycznia 2018r. najliczniejsza grupa podatników tzw. mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do comiesięcznego przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego zwanego JPK (mikroprzedsiębiorca to firma zatrudniająca do 10 osób i osiągająca obrót roczny do 2 milinów euro, jednoosobowe działalności gospodarcze).Oznacza to, że wszyscy mikroprzedsiębiorcy prześlą swoje pierwsze pliki JPK za rozliczenie obejmujące styczeń 2018r. do dnia 25 lutego 2018r. Obowiązkowi temu od 1 lipca 2016r. podlegają już podatnicy należący do grupy dużych przedsiębiorców oraz od 1 stycznia 2017r. mali i średni przedsiębiorcy.

Czym jest JPK – jest to zbiór informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.Korzyści wynikające z wprowadzenia takiego rozwiązania to min. skrócenie czasu na zwrot VAT czy tez eliminacja nieuczciwych kontrahentów. Wszyscy podatnicy zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni zobligowani zostali do prowadzenia swoich ksiąg podatkowych w formie elektronicznej, które posłużą do wygenerowania pliku JPK.

W celu przesłania pliku JPK podatnik może posłużyć się certyfikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W celu ułatwienia przesyłania plików JPK Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom Aplikację Klient JPK, która ma pomóc w wygenerowaniu i przesłaniu plików.Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej pliki JPK przekazywane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.W rozumieniu art. 3 pkt. 5 tej ustawy plik JPK jest traktowany jak deklaracja podatkowa.

JPK nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług – wskazane w ustawie o vat, zwolnionym podmiotowo – wartość sprzedaży w roku poprzednim do kwoty 200.000,00 złlub organizacją międzynarodową, która realizuje zadnia publiczne.

Warto również pamiętać, iż wszyscy podatnicy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) od 1 lipca 2018 r., prowadzący księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury danych JPK na żądanie organów podatkowych.

JPK na żądanie obejmie:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Obowiązek ten od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorstw.

Obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego przewiduje również możliwość jak w przypadku deklaracji VAT możliwość składania korekt. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego pliku JPK, w polu cel złożenia należy wpisać: 1 (2.3, etc.).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

Ważne:

 • JP przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i schemacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, i tak: do 25 lutego za miesiąc styczeń.
 • Zaznaczyć należy również, że comiesięczny obowiązek przesyłania plików JPK dotyczy również tych podatników, którzy swoje deklaracje VAT składają za okresy kwartalne.
 • Konsekwencją niezłożenia JPK w terminie (jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej) może pociągnąć za sobą sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *